Dubblerade p-avgifter och billigare busskort

Bilköbild

Vad krävs mer än BRT -linjer för att nå målen om ökat resande med kollektivtrafiken? Enligt Genomförandeutredning av BRT i Örebro från 2018 så har man konstaterat att det utöver satsningen på BRT krävs ytterligare åtgärder för att uppnå önskade resultat i form av ökat bussåkande och minskat bilåkande. Det man tittat på är bland annat följande. 

  1. Optimera övriga busslinjer i stadstrafiken utan att öka produktionskostnaden
  2. Dubblera parkeringsavgifterna i centrum, centrumnära zon och kring Universitetet. 
  3. Sänka priset för periodkort med 25%

För att optimera övriga busslinjer i stadstrafiken så behöver man skapa tre stomlinjer utöver BRT-stråken. Stomlinjerna ska då trafikera korsande riktningar mot BRT och ge ytterligare stråk ökad busstrafik. Man får då koncentrera bussarna till dessa stråk så turtätheten kan öka vilket innebär att övrig stadsbusstrafik får lägre prioritet.. Färre linjer ger längre avstånd till hållplatser, men i gengäld halveras väntetiden på bussen på stråken med stomlinjer.

Införande av BRT-linjer förväntas ge resandeökning och ta marknadsandelar från bilen, men inte i tillräckligt hög grad för att man ska nå uppställda mål. Det krävs ytterligare åtgärder för att öka kollektivtrafikens attraktivitet och minska bilens. Genom höjda (dubblerade) parkeringsavgifter och ökade bilköer ska bilens attraktivitet i stan minska. 

Priset på periodkortet för buss måste sänkas (-25% föreslås) för att locka fler till bussen. Man räknar alltså med att det krävs att priserna för bussresor sänks för att fler ska åka, även om man inför BRT i Örebro.

(källa: Genomförandeutredning för BRT i Örebro 2018, s 20)